Phesheya kweGqum’eliphezulu!

0

This poem praises Professor Peter Mtuze, a former professor at Rhodes University School of Languages. He is the distinguished author of several books in isiXhosa and has contributed greatly to isiXhosa literature with his rich knowledge of the language and culture. Nam ndimothulela umnqwazi umnt’omkhulu. Okwenene siyavutha isiXhosa bhalani babhali besiXhosa.

NJINGALWAZI
Yenzek’indab’anivanga na zizwe
Ukuba inkunz’ephala ngalishumi
Ivele phezu kwela Besutu
Yavel’inkunz’engqukuva
Yavela sele idiliza iziduli.

EKaladokwe bayothulele umnqwazi
Yab’ihlabela ngendyondyo
Itshotsh’inevumba lobuhlanti
Ubuhlanti bentaba zika Jolobe
Eso siqholo sinqabileyo
Sathwayiza sayohambahamba
Nakwa Nokholeji

Yavakala ngevumba
Ukuba le ntyatyambo yeyo buhlanti
Bakulo Rhanisi
Xeshikwen’idingezweni lokuzalwa
Kwathi qatha umdlanga
Mdlang’oyifaka kwinqanaba lobudoda
Sayibonis’inkundla thina boMnqantsa

Yiyo lo nto ndisithi
Xa ufund’isiXhosa soMtuze
Uyaxoxeka ucoliseke
Yavakal’eyakwa Mtuze
Ivel’ixhents’izombelela
KwiDyunivesiti yoMzantsi Azaniya
Yasina yaziqhwabela
Kweyase Rhini eRhodes
Batsho bamteketisa
Besithi ngu Njingalwazi P.T. Mtuze

Ndiveni xa ndibhomboloza
Yaba yeyo kuqal’emnyama injingalwazi
Phantsi kwentaba yeZono
Phesheya kweGqum’eliphezulu
Ndiy-a-a-a mvuma
Camagu!

Ngu: Lizo Ndobe

Facebook Comments

About Author

Grocott's Mail Contributors includes content submitted by members of the public, and public and private institutions and organisations - regular and occasional, expert and citizen, opinion and analysis.

Comments are closed.