Amadangatye ngokuqatha kwiPillars neSantos

0

NguCHRIS TOTOBELA

Imozulu entle ibangele uchulumanco kubathandi bebhola abagaleleke ngobuninzi eJD Dlepu. Ngomgqibelo i-Santos ibuye ngemva sele ibethwa yi-Newseekers, yadlala ntanganye ngamanqaku amathathu macala. Iqela elithande ukuba yingqongqo mvanje, i-Grahamstown United ihlazwe yi-Young killers ngamanqaku asixhenxe kwamathathu.

I-Joza Callies ibambene ne-Love and Peace ngenqaku elinye. I-Newtown City yohlwaywe kabuhlungu yi-City Pirates ngamanqaku amathathu eqandeni. NgeCawa i-Sophia Stars ifumene onke amanqaku emva kokungafiki kweqela ebekufuneka bedlale nalo. I-Young Killers inqunqele egoqweni i-Future Stars ngamanqaku amane eqandeni.

Kowona mdlalo otsale umdla wabantu i-Makana Pillars ivene amandla ne-Santos. Kucace zisuka nje ba kudibene ekudala zizondana. Omabini lamaqela awuxhome zisuka umgangatho. I-Pillars iye yophisa kuqala emva kokuba u-Luvuyo Tyotha ezibhaqe eyedwa waze wavuthulula eshiya unozinti we-Santos esadidekile wayibeka emnatheni loo bhola. I-Santos ibuye ngamandla kulo mdlalo bukhawuleza ngeyona ndlela ushiya ngemva uSompempe kumaxesha amaninzi.

Imizamo ye-Santos iye yavuzwa emva kokuba ibhola yomdlali wayo wasephikweni lase kunene ibethe epalini, yahlangana no-Lindokuhle Kula wayibeka emnatheni. Kuyiwe ekhefini ebambene ngenqaku macala. I-Pillars ifake inqaku sisaqala isiqingatha sesibini emva kokuba uSiyabonga Nohesi ezume abadlali bangasemva be-Santos, wafika berhona wayibeka emnatheni loo bhola. I-Santos ifunze edabini yaze yalinganisa amanqaku emva kwempazamo eyenziwe ngumdlali wangasemva we-Pillars obezama ukugxotha ibhola yaze ngelishwa yafunyanwa nguLindokuhle Kula oye waphinda kwesezolo wayibeka emnatheni kwakhona.

Omabini lamaqela azamile ukufaka inqaku lempumelelo kodwa ngelishwa kwaphela ixesha esalingana ngamanqaku amabini macala. Ukapteni we-Pillars uSiyabonga Nohesi uthe emva komdlalo “ubunzima kakhulu lomdlalo kwaye usompempe uzamile phantsi kwezimeko. Ukungazi ebaleni kwabaphathi be-LFA kuyadanisa kakhulu, abanye babadlali be-Santos badlale benxilile kulomdlalo kodwa abekho abaphathi bebenokwazi ukuyithintela lemeko. Asoze abadlali bakhathale kube kungekho nkathalo kubalawuli be-LFA kuqala, abeza ebaleni xa kuthande bona. Oosompempe nabadlali abakhuselekanga apha”. Utshilo uNohesi.

Ukapteni we-Santos uPhelisile Buwa uthe “ubunzima kwaye ushushu umdlalo kwaye usompempe uwulawule kakuhle. Ewe abanye babadlali bethu badlale benxilile kwaye simcelile umqeqeshi wethu ukuba abakhuphe kodwa wala, ndicela uxolo kwi-Pillars, abathandi bebhola nabo bonke abantu abalapha kwaye ndithembisa ukuba ayiphindi yenzeke into ekumila kunje”. Utshilo uBuwa.

Usompempe ukhe wawushiya lomdlalo emva kokungxolelwa ngabadlali naba landeli bamaqela omabini kodwa uye wabuyela ebaleni emva kokucengwa. ULindokuhle Kula ongakhange akwazi ukuzibamba yimincili uthe “ndiyavuya kuba ndinikwe ithuba lokudlala noompondo zihlanjiwe kwaye ndivuyela ukunceda iqela lam ngalamanqaku mabini, ndizo zama uphinda ndifake amanye”.

Facebook Comments

About Author

Comments are closed.