A South African Nightmare

Excerpts from Profesor Gqola’s Book Rape: A South African Nightmare. ISIXHOSA VERSION Excerpt 1. Icatshulwe kwintshayelelo Kwakhe kwathi komnye unyaka, ndibukele inkqubo kuMabona-kude, ndabona intantheli incokola neqela labafana, bevuma ngokuphandle ngezenzo zabo zokudlwengula phambi kwelizwe lonke. Yabangumqa ke le! Yayikwaveza nto ithile engqondweni yam. Imibuzo yentatheli yale nkqubo yayephengululula izizathu kunye neendlela zaba bafana owayenodliwano-ndlebe … Continue reading A South African Nightmare