ISIXEKO SENGCWELE

0

Imbongi is praising the City of Saints. Even though Grahamstown is now Makhanda,  the City of Saints is to him the same. He is very excited about Makhanda. He asks all writers, imbongis from different backgrounds, modern and traditional, to write about the City of Saints, which according to him, is Makhanda. Ise ngumntwana wenu bahlali

Mazibhale iimbongi zosiba.
Maziprofiteshe iimbongi zomthonyama,
zithi ithi Imbongi yemveli.
Buya sixeko ndini sengcwele,
Sixeko ndini esidiliza iintombi noonyana  baba Ntu.

Ewe ubufudula ubizwa nge sixeko sengcwele,
iiNkokheli zakaLizwi ziphuma kuwe.
Wabizwa nge sixeko sika Makhanda,
iiKumkani neekumanikazi zomthonyama,
zizalwa nguwe kodwa akonelisekanga.
Buya sixeko ndini buya.
Wabuya wabizwa ngeSixeko semfundo ephakamileyo.
Iinqcali neekcuba buchopho zivela kuwe,
Hayi kodwa akonelisekanga.

Kodwa ndinombuzo endifuna ukubuza wona,
Baphina oomama baseRhini?
Babefudula benyuka Intaba yeZiyoni,
Beyocela Imvula babuye sela bezikhama ityali zabo.
Buya sixeko sengcwele buya.
OoCeba maba gilane baxoxe ngalomba,
OoSodolophu maba phefumle ngala nyewe.
Iinkokheli zakwa lizwi mazithandaze avele umvezi ngxaki ,

Owu wabuya umlisela nomthinjana

Wabuya sixeko sika Makhanda
Owu sabuya isixeko Sengcwele
bathandaza oomama neentombi zabo
Bashumayela ootata noonyana babo.

Ngu: Chumani  Gocini

Isiduko: Bhejula

Facebook Comments

About Author

Grocott's Mail Contributors includes content submitted by members of the public, and public and private institutions and organisations - regular and occasional, expert and citizen, opinion and analysis.

Comments are closed.