Maseko Khensani

0

NguDumisa Mpupha

I join the cries of many South Africans about the plight of women’s degradation which is killing our
generation. May Yahuah be with the soul of Khensani. We work at unfortunate times where men are
the perpetrators of the ruin of women – I mean generally.

Siyaliiila ngawe Khensani!!!
Ndiniken’ibhuku ndiyabhala
Gqiz’eli sulungengekileyo,
Gqiz’elisukekileyo
Gqiz’elivunyiweyo
Ndimbane zabafundi zimanxebanxeba
Zibonakalis’uvelwano
Zibonakalis’isililo ngawe zimanyene

Siyaaaliila ngawe mntana!
Ungcungcuthekil’emphefumlweni
Wangcaml’uhlukumezo mntan’ase tyhini
Kunamhl’amadod’angqukrulekile ngawe
Aswel’ukubhunyula obo buthi bugqiba nina
Koko ukufa kuse mbizeni

Hamba mntwana wethu, ulale kakuhl’emandleni

Sohlala sikukhumbula

Siyalila ngawe sithi
Mbombo zone zehlabathi sithi
Eli lizwe lilahlekelwe

Lucwambu lwengqaka ekamva beliqaqambile
Tyala Yahuwa ithemba lentsasa

Kumzi wakwa Khensani nabo baba ngqongileyo
Khumbuza lo mehl’azele inkungu
Ukukhanya kwandulelwa ngumsobomvu
Tsi! Yalala intombi yezwe lam!
Owu, sayalila ngaaawe Khensani

Facebook Comments

About Author

Azlan Makalima, a Grocotts Mail Online Producer and a Head-Director at Multimedia Makenik, a Small Medium Micro Enterprise on Event Management, Graphic, Audio and Visual Design.

Comments are closed.