MONGAMELI SIKULINDILE!

0

As we heard that the South African President is coming to Makhanda. Mabandla isithuba sokubhala sincinane kodwa babesinaso ngesicele okuninzi kuMongameli.

Qal’ aph’ ekhaya sikulinde ngamehlw’ abomvu
Qala phaya-a-a sikulinde ngamaziny’ amhlophe
Sesilungisile konke okukufaneleyo
Njenge sihandiba esine sithozela
Umdoko namasi asinge zilibali
Ukukwamkela mhla wafika

Mongameli! Mongameli! Mongameliiiii!
Nyhaninyhani ngaba useza na eMakhanda?
Kuba sikulindile ngamehlo abomvu
Amhlophe amehlo kuba athemb’ ukuginya
Ingqondo iyathingaza, inkqunkqa ibuyelela
Ithutha ibeka ixelisa ikhwantam kanotekisi

Mongameli bangalibali
Ukubonisa amahlwempu endlu yakowenu
Iimveku zixwebile imilomo
Kalok’intlama idliwe yinja
Inkomo ihlabe ngophondo
Idonki idla inkcenkce

Bafundile abafundi baneziqu
Bazinkcakuba kwizakhono ezahlukileyo
Bavunyiwe yinkqubo yemfundo bazii ngcungela
Kodwa baxelis’izimba’ecaleni kwendlela
Khawuze ulamle kule ngxuba kaxaka

Sikulindile mongameli eNkanini
Uze, uze uzobona
Uqale kwa Dibhonezi usiphathele iipitsa neziselo
Uthethe nathi sinento ethunjeni
Ungalibal’ ukuphos’irhonya kongambethanga
Lophakama ngakumbi inqindi wakuboleka ngophahla namanzi nombane
X’ungafiki sobe besikulindile
Xa ufika loduma izulu likhwankqe
Koguya nosebeleni
Borhuq’amabhayi abafazi bayiyizele
Ongqumshela amadod’ aguye
Bathi sikulindile ngamehlo abomvu namazinyo amhlophe

Tsi! Suke ndaphathwa lunyanya

Facebook Comments

About Author

Mzwamadoda Makalima, better known as Azlan Makalima, is a Grocotts Mail Online Producer, Journalist, Graphic and Layout Designer. He is a Head-Director at Multimedia Makenik, a Small Medium Micro Enterprise on Event Management, Graphic, Audio and Visual Design.

Comments are closed.