Wazi ntoni ngokusingqongileyo?

NguNTHUTHU BLOW Njengabanye abantu abaninzi abahlala kwilokishi yaseMakhanda, ulwazi endinalo malunga nokusingqongileyo luncinane. Kodwa ke, kuba mna ndiye ndaba nethamsanqa lokuvela esikolweni noko¬†izinto azifani. Le nto ndiyithethiswa ngokuba mihla le ndibona abantu abaninzi belahla iindindi-ngeendidi¬†zenkunkuma kwiindawo abangavumelekanga ukuba balahle inkunkuma kuzo. Ndiye ke, ndazibuza¬†umbuzo othi, ingaba singabahlali siyawuqonda umngcipheko wesisenzo esiphekelele ukusenza mihla le? Lo … Continue reading Wazi ntoni ngokusingqongileyo?