iMakana Pillars isabambele kwindawo yokuqala

0

NguCHRIS TOTOBELA

Iqhubile njengesiqhelo imidlalo yeMakana LFA kulempela veki esisuka kuyo, nalapho abathandi bebhola ekhatywayo bebehlangene khona beyokuxhasa amaqela abo ahlukeneyo.

NgoMgqibelo kwimidlalo yabangaphantsi kweminyaka elishumi elinesixhenxe, iMkana PIllars itsalele iJacaranda Aces, logama yona iGolden Brothers ibethe iAfrican Spears ngamanqaku amabini kwelinye.

Kwimidlalo yooxholovane iJacaranda Aces itsalele iYoung Killers, yaze yona iLove and Peace yabhaxabula iCameroon ngamanqaku amathandathu kwelinye.

Kumdlalo obunzima kakhulu nobuthande usinda kusompempe, iJoza Callies ibethe iNewtown City ngamanqaku amabini kwelinye.

IMakana Pillars ibhulele oogqirha nezicaka iRiebeck City kowayo ngamanqaku amahlanu kwelinye, logama iSophia Stars ibambene ngenqaku elinye macala neNewseekers.

NgeCawa,  iMighty Chiefs itsalele iGolden Brothers, yaze yona iFingo United yarhabulisa iYoung Neighbours iikomityi zantathu zikakhalakhulu eqandeni.

Kwimidlalo yoompondo zihlanjiwe, iLove and Peace ibambene neJoza Callies ngamanqaku amathathu macala, logama iAttackers ibethe iFuture Stars ngamanqaku amane kwamabini.

Kumdlalo obunzima ngolona hlobo, amaqela amabini alwela indebe yeMakana LFA kulo nyaka, ebehlangene evana amandla.

Kucace zisuka ukuba kudibene ekudala zizondana kulomdlalo oye waphunyelelwa yiJacaranda Aces, ivisa iMakana Pillars uswazi okokuqala ngqa kulo nyaka ngamanqaku amathathu kwamabini.

Nangona kunjalo nje, iMakana Pillars isathe ngcu phezulu encochoyini kumanqwanqwa eMakana LFA ishiya iAces ekwindawo yesibini ngamanqaku amathathu kuphela kwaye lamaqela asezakuphinda adibane kumjikelo wesibini.

Facebook Comments

About Author

Comments are closed.