Amakhwenkwe akahleki nanye ehlekisayo ebaleni

0

NguCHRIS TOTOBELA
Abalandeli bebhola elikhulu bebexhelelw’ eXhukwane kulempela veki esiphuma kuyo nanjengoko abadlali abaselula bebequbisene kumabala aseJD Dlepu.

Kwimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu. iJoza Callies ibhaxabule iJacaranda Aces ngamanqaku amane kwelinye logama yona iBlack Stars ibethe iFingo United ngamanqaku amabini eqandeni.

Komnye umdlalo iCity Pirates ibhulele oogqirha nezicaka iGrahamstown United ngamanqaku alishumi eqandeni, yaze yona iSophia Stars yabetha iNewseekers ngamanqaku asixhenxe kulawo mathathu.

Kuleyo yabo abaneminyaka elishumi elinesihlanu iAfrican Spears ibethe iEluxolweni ngamanqaku amane kwamathathu, logama yona iLakhenathi bingahleki nanye ehlekisayo ngethuba intywilisela iCameroon ngaphantsi kwamanqaku alishumi elinesithathu eqandeni.

IJoza Callies ibethe iJacaranda Aces ngamane eqandeni yaze yona iSophia Stars yabetha iNewseekers ngasibhozo eqandeni, logama iFingo United ibethe iBlack Stars ngalithoba eqandeni.

ISakhulutsha neYoung Eagles zibambene ngenqaku elinye macala, logama iCity Pirates ibethe iGrahamstown United ngemvula yamanqaku alithoba eqandeni.

Kukhangeleka ngathi amaqela amaninzi kolukhuphiswano lwabafana abancinane awakhange azilungiselele kakuhle nanjengoko edlalisa abadlali abanye kuzo zozibini izigaba zolukhuphiswano.

Aba ngabafana abaselula kakhulu ekunzima ukuba badlale imidlalo emibini ngosuku olunye ntoleyo ebangela ukuba kubekho amaqela abethwa kakubi njengoko iziphumo zikungqina oko.

Facebook Comments

About Author

Comments are closed.