Ndithetha ngaye kanye

0

Yintw’enomkhitha ngathi ithi ndijonge,
Yintw’ehlel’incumile maxa onke,
Sisiququq’esiququzelayo maxa onke.
Isinxadanxada okwenxanxadi.

Mv’ethetha ngath’ angangayeki,
Ububele yimvezemvuze
Incwad’ebhaliweyo nefundekayo,
Intw’emabel’abhonxiley’okondl’umz’ontsundu.

Ikhaya lakhe libonwa kuyeIntw’ehlanganis’izimv’ezalanayo,
Intw’entliziy’intl’okwe golide
Intw’engakhathalele bala lamntu.
Ukunyathela kuhle ngath’ithi ndijonge
Izivatho ziland’ubuntu bethu.

Libizw’igama lakhe kwezemfundo,
Kwathi kub’amangoms’akaziwa,
Laphinda labizwa kweze nkcubeko,
Hayi ke! Zathath’unyaw’iziphiwo zithontelana,
Zee gca okwekat’emhloph’ehlungwini
De zangqinwa nangu thathatha.

Ndithetha ngawe mntwan’asemzini,

Uz’uliphath’eli Phondo kuf’uhili
Uz’ushukumis’amathamb’alele ukuthula,

Akunik’amathongo nemibono
Khon’ukuz’imisebenzi yakh’iqaqambe ngakumbi,
Unik’idol’ukutya kwalo, uThixw’ehle, ez’eMpuma Koloni.

Usibonisil’ingcinezel’ayina msebenzi;
Wasibonis’ukunyamezala kungumvuzo;
Wasibonis’ingqondo namandla sinawo;
Watyhilel’ixabiso lomnt’ongu mama,
Abant’abanamehl’abukhali nase bumnyameni.
Ndixela wena wedwa.

Ngu: Zukiswa C. Mhlwatika

Facebook Comments

About Author

Comments are closed.