Khorona ndiyayoyika!

0

The poet is talking about the corona virus which is currently killing many in China. The virus is believed to spread rapidly from country to country but the imbongi is telling it to leave South Africans/Africans alone – especially the residents of Makhanda – as they are still busy trying to fix their challenges.

Nihlabe nikhangele mawethu

Mabandlandini kaNtu nivile na?
Niwabambile na amakhadi?
Kungenjalo oosivile banixelele na?
Nivile na ngale rhorgo yase zintlangeni?
Niyibonile na imisebenzi yale rhorho yase mazweni?
Ugilikankqo werhorho
Ochwechwela eli lizwe

Yikhorona igama layo
Ungandibuzi izelwe ngubani sele inegama nje
Bath’ingu mkhuhlan’otyhutyhayo
Oshiya uthotho lwezigede zezidumbu ngasemva

Khorona rhorho yobubi
Ungumdali weenkedama
Imizi eshishina ngamachiz’ezempilo ixakiwe
Ifunana nesitya ebumnyameni
Kub’uthath’amakhul’avisayo ngosuku.

Khorona siyeke thina sizihlalele
Sinemiceli mingeni emininzi
Kuba siyaz’uzulela thina
Sibe zizigculelo zakho

Thina bamilomo yomileyo kukudinga isonka

Hamba Khorona uye eMelika!
Hamba khorona uye eNgilane!
Hamba khorona siyakuchila
Sikuchilela kwelama Jamani
Kwizizwe ezifumileyo ngempokotho
Zona ziya kubanakh’ukumelana nawe

Okungenani ke eMakhanda sixakekile,
Sixakekiswe yile micimbi yokungabi nankokheli ebhungeni
Sikuve ke ugxidika kuthi
Asikuceli siya kugunyazisa.

Facebook Comments

About Author

Grocott's Mail Contributors includes content submitted by members of the public, and public and private institutions and organisations - regular and occasional, expert and citizen, opinion and analysis.

Comments are closed.