MOLWENI

0

The poem celebrates stage 4 of Lockdown

Ndanigqibela nini na?
Benisa dukelephi na
Kukade ndinikhangela
Ntonje ndidengwa ngamabalabala enu
Nibahle ninemikhitha
Kuyavakala kuyabonakala

Mandinibonge ngendima nenkuthalo
Ngokwenzela lul’umzi omhle wase Mzantsi Afrika
Nafak’izigqumi mpumlo nemilomo
Anagquma buso njengabakhuthuzi
Saza sacinga lonk’ilizwe liyakhowla
Kwaye linqula Thixo wamaSilamusi.

Siyanikhahlela singaqali
Balondolozi bamakhaya enu
Imizi ngemizi namhlanj’iguyile
Kwatsho kwanqaba namasela nabakhuthuzi
Nathi boontamo zilukhuni salunga
Salungisa silungisisa de nathi salunga
Mz’omhle siyanibhotisa kwesi sigaba sesine

Mz’omhle siyanibulisa mawaba
Uthikoloshe uphumil’ezingcongolweni
Epheth’izibhunqa zobuthi
De kwavalwa kokuthengiswa kwemidiza

Kwanqanqatheka nalowo ebesaqala ukulifunda
Ndakhumbula uMqhayi xa esithi ngembodlela

Ngubani na lo nguYeye
Uhamba nabani noyise
Undiphathele ntoni amasi n
Ngendeb’enjani ebomvu.
Nobutywala busanqamkile
Besele sizal’el’isiyobisi
Sizalela iithaveni
Camagu Rhulumente

Facebook Comments

About Author

Grocott's Mail Contributors includes content submitted by members of the public, and public and private institutions and organisations - regular and occasional, expert and citizen, opinion and analysis.

Comments are closed.