Isimemo solwazi sokunceda ukubalisa amabali amagorha alityelweyo e-WWI aseMzantsi Afrika

0

Iphulo lesikeyile esikhulu liyaziswa kule veki, ukuqokelela iinkcukacha zamawaka abantu abamnyama baseMzantsi Afrika abalwa ngexa leMfazwe yokuQala yoMhlaba. Iphulo eli linethemba lokuqokelela izimvo zoluntu, ukunceda ukuvala iziqwenga ezingekhoyo zobomi bala madoda lawo kude kube ngoku angazange akufumane ukuqondwa ngokuzinikela kwawo ngamagama.

Ekuqhubeni kweMfazwe, amawaka abantu abamnyama baseMzantsi Afrika baye babhalisela imisebenzi ekungaliwayo kuyo kwiiyunithi ezahlukeneyo kuquka uMkhosi wezeMisebenzi wabeBala eKoloni, uThutho ngamaHashe oluNcedisayo eKoloni iZiko leMisebenzi yoMkhosi kunye neQela lamaJoni kwiMisebenzi yoMkhosi.

Ngokungafaniyo neSiqendu seMisebenzi seeNzaka zoMzantsi Afrika, esasiza kunceda eYurophu kwaye saziwa kakhulu ngokunxulumana kwaso ne-SS Mendi, la madoda afunwa kwaye asebenza kumhlaba waseAfrika.

I-Commonwealth War Graves Commission (CWGC), ngumbutho onika imbeko amadoda nabasetyhini abasi-1.7 sesigidi bomkhosi woManyano lweZizwe ezinobuDlelwane abasweleka kwiiMfazwe eyokuQala neyesiBini yoMhlaba, ichonge ngaphezulu kwamalungu ali-1 600 eeyunithi zemisebenzi zoMzantsi Afrika.

U-Liz Woodfield, uMlawuli woLwazi noNxibelelwano kwi-CWGC uthe ngaphezulu kwenkulungwane emva kokuphela kweMfazwe, ayingawo onko emagama abo saphululana nabo kwizikhundla zeeyunithi zemisebenzi arekhodweyo ukubakhumbula. “Sifuna ukukutshintsha oko, ukuze banikwe imbeko ngamagama kwaye amabali abo abaliswe.”

Ukuba ngaba elinye lala magama lelesihlobo sakho esisondeleyo okanye umntu obumazi kwindawo ohlala kuyo simema nawaphi na amalungu asaphilayo osapho okanye abahlobo ukuba beze ngaphambili. Ungafikelela mhlawumbi ngeimeyile: info@hwb.co.za okanye ngokuthumela umyalezo obhaliweyo ku-40720.

UMbutho wamaFa eSizwe we-Desmond and Leah Tutu uxhasa i-CWGC kule projekthi yokubakhumbula. I-CEO yoMbutho u-Piyushi Kotecha uthi, “Siyazi ukuba zikunye, ezi yunithi zemisebenzi zaba negalelo eliyimfuneko kumzamo wemfazwe waseBritani – hayi ngokuphatha izixhobo nje kuphela kodwa ngokuxhasa nokunceda abo babephambili kunye nokugcina imikhosi ebaleni.”

Surname Forenames Service Number Additional Information Region/Town
1.       MAGEKU WILLEM 12146 Attested at Bedford on 17 July 1916 Bedford
2.       SALE TOMMY 1917 Attested at Bedford on 29 December 1915 Bedford
3.       TEYISE ADI 2527 Attested at Bedford on 6 January 1916 Bedford
4.       TOM DAVID 2530 Attested at Bedford on 6 January 1916 Bedford
5.       GASELA JIM 13424 Enlisted at Butterworth on 15 August 1916 Butterworth
6.       MATENYATE WILLIAM 13402 Enlisted at Butterworth on 15 August 1916 Butterworth
7.       NDANENI HODGES 13417 Enlisted at Butterworth on 15 August 1916 Butterworth
8.       NOVOLONTIYA JOHN 13450 Enlisted at Butterworth on 15 August 1916 Butterworth
9.       NGCINI JAMES 287 Son of NokiyelaNgcini, of Quamanca, Butterworth, Cape Colony. Butterworth
10.   MINTOOR PHILLIP 18446 Son of Phillip Mintoor, of Cradock, Enlisted at Craddock on 24 January 1917 Craddock
11.   ANTONIE MOSES 16862 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
12.   APRIL DIRK 16860 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
13.   ARNOLDS JOHN 18138 Enlisted at Cradock on 17 January 1917 Cradock
14.   BANGELA JANTJE 16599 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
15.   BLOCK PHILLIP 17635 Enlisted at Cradock on 6 January 1917 Cradock
16.   BOOYSEN PHILLIP 16867 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
17.   BOTHA DAVID 16584 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
18.   BUNTOW KLAAS 17636 Enlisted at Cradock on 6 January 1917 Cradock
19.   DAVIDS JACOBUS 16581 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
20.   DE VOS HENDRICK 16864 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
21.   HOFSTA JAFTA 16568 Enlisted at Cradock on 28 November 1916 Cradock
22.   HOFSTA KLASS 16869 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
23.   ISAACS BENJAMIN 16572 Enlisted at Cradock on 28 November 1916 Cradock
24.   JACOBS ABRAHAM 17348 Enlisted at Cradock on 12 December 1916 Cradock
25.   JACOBS SAYSTER 17349 Enlisted at Cradock on 12 December 1916 Cradock
26.   KGASI PIET 18138 Enlisted at Cradock on 7 January 1917 Cradock
27.   LOUW JOHANNES 17639 Enlisted at Cradock on 6 January 1917 Cradock
28.   PETRUS GERT 18139 Enlisted at Cradock on 17 January 1917 Cradock
29.   PRINCE ANDRIES 18447 Enlisted at Cradock on 24 January 1917 Cradock
30.   RAFFERTY JOE 16861 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
31.   SALAYEDWA CHARLIE 16593 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
32.   SIMPSON JOHN 16582 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
33.   SOLE ALFRED 17640 Enlisted at Cradock on 6 January 1917 Cradock
34.   TULANA KLEINBOOI 16865 Enlisted at Cradock on 10 January 1917 Cradock
35.   VAN JAARSVELDT JOSEPH 16573 Enlisted at Cradock on 28 November 1916 Cradock
36.   VANSASIE DAN 16565 Enlisted at Cradock on 28 November 1916 Cradock
37.   VANSASIE JANUARY 16583 Enlisted at Cradock on 1 December 1916 Cradock
38.   TAAI DAMON 513 Of Cradock Cradock
39.   FRANCIS CHARLES 18479 Of Cradock. Enlisted at Stamford Hill on 23 January 1917 Cradock
40.   ADONISA CHARLES 13730 Enlisted at Encobo on 17 August 1916 Encobo
41.   DELIHLUZI BENSENGILE 13640 Enlisted at Encobo on 14 August 1916 Encobo
42.   FLEKISE RABULANE 13646 Enlisted at Encobo on 15 August 1916 Encobo
43.   GXAMTWANA JOHANNES 13990 Enlisted at Encobo on 22 August 1916 Encobo
44.   HENANE MAKABELANE 13633 Enlisted at Encobo on 14 August 1916 Encobo
45.   HLAKULA JOB 13709 Enlisted at Encobo on 16 August 1916. Encobo
46.   KALAKO TOM 13701 Enlisted at Encobo on 16 August 1916 Encobo
47.   MAGWE GLAAS 13986 Enlisted at Encobo on 21 August 1916 Encobo
48.   MAKINANA SIPANGO 13635 Enlisted at Encobo on 14 August 1916 Encobo
49.   NDAMANE SIXPENNY 13643 Enlisted at Encobo on 16 August 1916 Encobo
50.   NONTSWABA MAKILINI 13702 Enlisted at Encobo on 16 August 1916 Encobo
51.   NTLANGANISO GALA 13980 Enlisted at Encobo on 21 August 1916 Encobo
52.   NYAMBATWA MBUNE 13703 Enlisted at Encobo on 16 August 1916 Encobo
53.   NYUKA LUWAYI 13982 Enlisted at Encobo on 21 August 1916 Encobo
54.   SEBEZAYO JOSEPH 13983 Enlisted at Encobo on 21 August 1916 Encobo
55.   WANA JOHN 17059 Enlisted at Fort Beaufort on 7 December 1916 Fort Beaufort
56.   DAMONDS ADRIAAN 2626 Enlisted at GraaffReinet 5 January 1916 GraaffReinet
57.   ERASMUS ANDRIES 2569 Enlisted at GraaffReinet on 4 January 1916 GraaffReinet
58.   HENDRICKS DAMPIE 2593 Enlisted at GraaffReinet on 4 January 1916 GraaffReinet
59.   MOSS JAFTA 8050 Enlisted at GraaffReinet on 16 June 1916 GraaffReinet
60.   JOOSTEN JAMES 17752 Enlisted at Graaff-Reinet on 11 January 1917 GraaffReinet
61.   JOSEPH ALFRED 17751 Enlisted at Graaff-Reinet on 11 January 1917 GraaffReinet
62.   LOCHENBERG FRANS 2617 Husband of Clara Petersen, of Hare Street, Graaff-Reinet GraaffReinet
63.   LOTTERING HENRY 20778 Enlisted at Graaff-Reinet on 29 October 1917 GraaffReinet
64.   MAQUETUKA JOHN 12969 Enlisted at Graaff-Reinet on 2 August 1916 GraaffReinet
65.   MAYANDU BOKKIE 13516 Enlisted at Graaff-Reinet on 7 August 1916 GraaffReinet
66.   PEGRAM ALFRED 17753 Enlisted at Graaff-Reinet on 11 January 1917 GraaffReinet
67.   PETERS JOHN 20421 Enlisted at Graaff-Reinet on 15 August 1917 GraaffReinet
68.   SOLOMON ISAAC 12961 Enlisted at Graaff-Reinet on 2 August 1916 GraaffReinet
69.   MEYER ANDREW 2589 Enlisted at Graaff-Reinet 4 January 1916 Graaff-Reinet
70.   JOHNSON JOHN 17219 Son of Annie Johnson, of Cookhouse. Enlisted at Grahamstown on 14 December 1916 Grahamstown
71.   PEPA JUNGE 12815 Nephew of Rita Peter, of Grahamstown. Enlisted at Grahamstown on 26 July 1916. Grahamstown
72.   ANDRIES HANS 12185 Enlisted at Grahamstown on 18 July 1916 Grahamstown
73.   APRIL DICK 18210 Enlisted at Grahamstown on 18 January 1917 Grahamstown
74.   BERTS DAVID 2699 Enlisted at Grahamstown on 7 January 1916 Grahamstown
75.   BOESNACK HENDRIK 16372 Enlisted at Grahamstown on 16 November 1916 Grahamstown
76.   COBUS HENRY 16967 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
77.   COBUS STOFFEL 18211 Enlisted at Grahamstown on 18 January 1917 Grahamstown
78.   DOMINGO HENRY 15743 Enlisted at Grahamstown on 26 October 1916 Grahamstown
79.   ENGELBRECHT LOUIS 2674 Enlisted at Grahamstown on 7 January 1916 Grahamstown
80.   FANIE HENRY 15741 Enlisted at Grahamstown on 26 October 1916 Grahamstown
81.   FRASER NICHOLAS 16980 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
82.   GATU HARRY 2706 Enlisted at Grahamstown on 7 January 1916 Grahamstown
83.   GOLIATH STOFFEL 16979 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
84.   JACOB VIVIAN 2711 Enlisted at Grahamstown on 6 January 1916 Grahamstown
85.   KLEINBOOI WILLIE 16373 Enlisted at Grahamstown on 16 November 1916 Grahamstown
86.   KOBE ZWENI 13213 Enlisted at Grahamstown on 10 August 1916 Grahamstown
87.   LE ROUX JAFTA 16370 Enlisted at Grahamstown on 16 November 1916 Grahamstown
88.   LYNX JAMES 16976 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
89.   MADLAVANA BENJAMIN 12193 Enlisted at Grahamstown on 18 July 1916 Grahamstown
90.   MARCUS WILLIAM 15738 Enlisted at Grahamstown on 26 October 1916 Grahamstown
91.   MARTINUS ANDRIES 16970 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
92.   MATISEKA WILLIAM 2702 Son of Annie Sumbana, c/o Magistrate, Grahamstown Grahamstown
93.   MATSOLO FRED 16978 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
94.   MAVENGANA TUTU 16974 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
95.   MTATSE ALFRED 12814 Enlisted at Grahamstown on 26 July 1916 Grahamstown
96.   NICHOLAS HENRY 16972 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
97.   OPPERMAN WILLIAM 18212 Enlisted at Grahamstown on 18 January 1917 Grahamstown
98.   PLAATJE JOE 18209 Enlisted at Grahamstown on 18 January 1917 Grahamstown
99.   PRINCE JOHN 16969 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
100.                        RAMOY SAMUEL 16971 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
101.                        RUITERS GEORGE 12190 Enlisted at Grahamstown on 18 July 1916 Grahamstown
102.                        RUITERS STOFFEL 16973 Enlisted at Grahamstown on 11 January 1917 Grahamstown
103.                        SNYMAN WILLIE 18208 Enlisted at Grahamstown on 18 January 1917 Grahamstown
104.                        SOLOMON WILLIAM 15744 Enlisted at Grahamstown on 26 October 1916 Grahamstown
105.                        SOMKENGU JOHN 2709 Enlisted at Grahamstown on 6 January1916 Grahamstown
106.                        VENA GRIFFITH 17066 Enlisted at Grahamstown on 7 December 1916 Grahamstown
107.                        VENA JOE 17065 Enlisted at Grahamstown on 7 December 1916 Grahamstown
108.                        YOLI JIM 15727 Enlisted at Grahamstown on 26 October 1916 Grahamstown
109.                        LOUW JAFTA 17238 Of Grahamstown Grahamstown
110.                        NTSIZI BADASCHE 18174 Enlisted at Komga on 17 January 1917 Komga
111.                        QOZINGANA KLEINBOOI 17266 Enlisted at Komga on 18 December 1916 Komga
112.                        QOZINGANA MSUTU 17265 Enlisted at Komga on 18 December 1916 Komga
113.                        MOKOLOBETE JAN 13960 Enlisted at Mount Fletcher on 23 August 1916 Mount Fletcher
114.                        MTONISELWA RICHARD 13746 Enlisted at Mount Fletcher on 21 August 1916 Mount Fletcher
115.                        TSUPA JACK 13961 Enlisted at Mount Fletcher on 23 August 1916 Mount Fletcher
116.                        ALFRED DICK 2358 Of New Brighton. Enlisted at Port Elizabeth on 6 January 1916 New Brighton, PE
117.                        BENNETT DANIEL 7616 Enlisted at Port Elizabeth 18 May 1916 Port Elizabeth
118.                        BOOYSEN KORT 2936 Enlisted at Port Elizabeth 11 January 1916 Port Elizabeth
119.                        BUCKLEY JOHN 2953 Brother of Annie Mitchell, c/o/ Rural Magistrate, Port Elizabeth. Enlisted Port Elizabeth 11 January 1916. Port Elizabeth
120.                        BUSSOCK JOHN 2928 Enlisted at Port Elizabeth on 11 January 1916 Port Elizabeth
121.                        CAROLUS PETER 7603 Enlisted at Port Elizabeth on 18 May 1916 Port Elizabeth
122.                        GWAPE JOHN 11687 Enlisted at Port Elizabeth on 14 July 1916 Port Elizabeth
123.                        HENNIGAN MANI 2355 Enlisted at Port Elizabeth on 6 January 1916 Port Elizabeth
124.                        JAMES BILLY 7641 Enlisted at Port Elizabeth 22 May 1916 Port Elizabeth
125.                        JOHNSON DANIEL 3289 Enlisted at Port Elizabeth on 31 January 1916 Port Elizabeth
126.                        JONES JIM 2363 Enlisted at Port Elizabeth on 6 January 1916 Port Elizabeth
127.                        LEMMER JOHN 2844 Enlisted at Port Elizabeth on 8 January 1916 Port Elizabeth
128.                        LINKS JOHN 2372 Enlisted at Port Elizabeth on 6 January 1916 Port Elizabeth
129.                        LOTTERING PETER 7578 Enlisted at Port Elizabeth 17 May 1916 Port Elizabeth
130.                        MABI WILLIAM 6888 Enlisted at Port Elizabeth on 27 April 1916 Port Elizabeth
131.                        MAKALIPA FRANK 7690 Enlisted at Port Elizabeth 23 May 1916 Port Elizabeth
132.                        MZINYATI STEADMAN 1477 Enlisted at Port Elizabeth on 4 January 1916 Port Elizabeth
133.                        NGONGQA EDWARD 2840 Enlisted at Port Elizabeth on 8 January 1916 Port Elizabeth
134.                        NTWA DICKSON 12799 Enlisted at Port Elizabeth on 27 July 1916 Port Elizabeth
135.                        PETERSEN WILLIE 2828 Enlisted at Port Elizabeth on 8 January 1916 Port Elizabeth
136.                        PLAATJE PHILIP 2963 Enlisted at Port Elizabeth on 11 January 1916 Port Elizabeth
137.                        QUICK JOHN 2825 Enlisted at Port Elizabeth on 8 January 1916 Port Elizabeth
138.                        RUMBA ROBERT 7590 Enlisted at Port Elizabeth 17 May 1916 Port Elizabeth
139.                        SMIDT TWALL 12928 Enlisted at Port Elizabeth on 31 July 1916 Port Elizabeth
140.                        SMITH CORNELIUS 2361 Enlisted at Port Elizabeth on 6 January 1916 Port Elizabeth
141.                        SOLOMON STEPHEN 2164 Enlisted at Port Elizabeth on 5 January 1916 Port Elizabeth
142.                        SPEARMAN CHRISTIAN 12931 Enlisted at Port Elizabeth on 31 July 1916 Port Elizabeth
143.                        TUBE JOHNSON 2564 Enlisted at Port Elizabeth on 7 January 1916 Port Elizabeth
144.                        VAN DER ROSS JACOB 2902 Enlisted at Port Elizabeth on 11 January 1916 Port Elizabeth
145.                        VAN VUUREN WILLIAM 7613 Enlisted at Port Elizabeth on 18 May 1916 Port Elizabeth
146.                        WINDVOGEL WILLIAM 2171 Enlisted at Port Elizabeth on 5 January 1916 Port Elizabeth
147.                        XALURA WILLIAM 2972 Enlisted at Port Elizabeth on 11 January 1916 Port Elizabeth
148.                        BOWLES JIMMY 345 Son of L. Bowles, of 12 Stone Street, Port Elizabeth. Enlisted at Pietermaritzburg 27 November 1915 Port Elizabeth
149.                        HENRY JOHN 15323 Of Port Elizabeth Port Elizabeth
150.                        JACOBS SAMUEL HT/2620 Brother of Annie Jacobs, of Port Elizabeth, Cape Province. Port Elizabeth
151.                        NEWANI ALFRED 3281 Enlisted at Port Elizabeth Port Elizabeth
152.                        GREEN FRANK 2172 Enlisted Port Elizabeth on 5 January 1916. Port Elizabeth
153.                        MADOOR HENDRIK 3707 Of Queenstown Queenstown
154.                        TWALO WILLIAM 766 Son of Jacob. Chief Vantshu, of Kannieskraal, Queenstown. Enlisted at Pietermaritzburg on 14 December 1915 Queenstown
155.                        NOFELI VOKAZELA 13690 Brother of UmfanaVokozela, of Qumbu. Enlisted at Qumbu on 17 August 1916 Qumbu
156.                        GCOBOKE SIMON 13677 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
157.                        GOMTWANA MKOHLA 13671 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
158.                        LUCWABA SKEY 13678 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
159.                        MNUKWENI MNUKWA 13669 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
160.                        NOVOKOZELE ELIAS 13675 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
161.                        NTSHIDI JULIUS 13687 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
162.                        NYAMAKAZI KAMTENI 13673 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
163.                        TEMBANE EKUMANDA 13676 Enlisted at Qumbu on 14 August 1916 Qumbu
164.                        ADAMS HANS 20611 Son of Catherine Adams, of 170 Township, Somerset East, Cape Province. Enlisted at Somerset East on 25 September 1917 Somerset East
165.                        CAMPHOR HENRY 6939 Enlisted at Somerset East 24 June 1916 Somerset East
166.                        CRONJE TROL 12736 Enlisted at Somerset East on 24 July 1916 Somerset East
167.                        GOLIATH JACOB 3075 Enlisted at Somerset East on 10 January 1916 Somerset East
168.                        GOODMAN PETRUS 7031 Enlisted at Somerset East on 28 April 1916 Somerset East
169.                        JONES DAMON 2213 Enlisted at Somerset East on 4 January 1916 Somerset East
170.                        KEKANE KLAAS 20565 Enlisted at Somerset East on 11 September 1917 Somerset East
171.                        KOM WALTER 12942 Enlisted at Somerset East on 31 July 1916 Somerset East
172.                        KWETANE JOHN 2202 Enlisted at Somerset East on 4 January 1916 Somerset East
173.                        MAQUBANA JOHNNIE 2203 Enlisted at Somerset East on 4 January 1916 Somerset East
174.                        MARKS KOOS 14521 Enlisted at Somerset East on 4 September 1916 Somerset East
175.                        MBOW ALEX 3069 Enlisted at Somerset East on 11 January 1916 Somerset East
176.                        MNYAKAMA JOHN 2770 Enlisted at Somerset East on 7 January 1916 Somerset East
177.                        MUYAKAMA JOHN 3034 Enlisted at Somerset East on 10 January 1916 Somerset East
178.                        NONO JACOB 2386 Enlisted at Somerset East on 5 January 1916 Somerset East
179.                        NOTSHULWANE JOHN 3077 Enlisted at Somerset East on 10 January 1916 Somerset East
180.                        PETERS JAMES 3036 Enlisted at Somerset East on 10 January 1916 Somerset East
181.                        SAUL JOHN 3061 Enlisted at Somerset East on 10 January 1916 Somerset East
182.                        SKOSANA WILLIE 3071 Enlisted at Somerset East on 11 January 1916 Somerset East
183.                        STURMAN KURMAN 14530 Enlisted at Somerset East on 4 September 1916 Somerset East
184.                        WATU HENRY 7042 Enlisted at Somerset East on 1 May 1916 Somerset East
185.                        PHILLIS DAVID 678 Son of John Phillis, of Henry Street, Somerset East. Enlisted at Johannesburg on 10 December 1915 Somerset East
186.                        MBAXA TINTELO 14279 Father of Zurlopeta, of Tsolo. Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
187.                        BANJWA GAGILANGA 14257 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
188.                        DLOKWENI MABUTE 14314 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
189.                        DUYASE ISAAC 14265 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
190.                        MADHLAKANI MZWINI 14261 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
191.                        MALIWA MGWAYI 14277 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
192.                        MASHALABA SHEBE 14299 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
193.                        MATROSS PHILEMON 14311 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
194.                        MBANA ALFRED 14266 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
195.                        MJALABA MASEYEMANE 14268 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
196.                        MTSHALANGA BOTOZI 14312 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
197.                        NELPEKANTU CHARLIE 14301 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
198.                        NTSHANGWANA DUVALANE 14303 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
199.                        NYATELA MDUNGELWA 14326 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
200.                        NYATELA WILLIE 14250 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
201.                        SIWANE SILUMKO 14275 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
202.                        VALA MTUTELWA 14305 Enlisted at Tsolo on 30 August 1916 Tsolo
203.                        NDEMA TRANSKEI 16882 Of Tsomo, Eastern Cape Province Tsomo
204.                        CHOWA JOHN 13659 Enlisted at Uitenhage on 19 August 1916 Uitenhage
205.                        ELIAS FRED 20368 Enlisted at Uitenhage on 7 August 1917 Uitenhage
206.                        JASON LUKIE 20215 Enlisted at Uitenhage on 13 July 1917 Uitenhage
207.                        LIBERTY JOSEPH 12290 Enlisted at Uitenhage on 22 July 1916 Uitenhage
208.                        LUKE WILLIAM 12292 Enlisted at Uitenhage on 22 July 1916 Uitenhage
209.                        SIPANGO MARKS 12243 Enlisted at Uitenhage on 19 July 1916 Uitenhage
210.                        PRINS DAVID 4020 Son of H. Prins, c/o Rural Magistrate, Willowmore Willowmore
211.                        MARMA JOHANNES 6154 Of Willowmore Willowmore
212.                        SMITH NICOLAS 190 Son of Jacomina Smith, of Willowmore, Eastern Cape. Willowmore
Facebook Comments

About Author

Comments are closed.