Hamba kakuhle, Tata Andrew Mlangeni

0

(Owayosimnik’ imbeko)

The last in the long list of freedom fighters, we remember Andrew Mlangeni among the best politicians in our lifetime. Farewell, tataMlangeni. May your soul rest in beautiful peace and power.

Mabandl’ aseAfrik’ anivanga na?
Anisivanga n’ esisambakranya ndiyasinyanya
Igqala lengqaka kumagqalanqa
Umthi omkhulu wakwaMlangen’ uwile
Umqolo kaKhongolos’ utshonile!

Tatalahote zinkosi zam!
Zinxibamxhaka nani zithwalandwe,
Isisele senyathi sindulukile
Apho iinto zooRamaphosa bezidimbaza khona
Buzan’ uZuma uyakunixela de nive!

Uyongenelela kumathongo endlu emnyama
Abo bawumelayo lo mzi weAfrika baqina
Bengagungqi bengagungqiswanto
Bethwele kwangaz’ zithukuthuku
De kwavel’ ukukhanya nya, nya!

Tata Mlangeni sikuqhwabel’ izandla
Tata Mlangeni sikubethel’ ihlombe
Wen’ ozaziy’ iizulu zomzabalazo wabamnyama
Sithi hamb’ udumo lwakh’ ulufezile
Utshaba lwakuzama de lwancama shiyane

Wena wendela kumbutho kaKhongolose
Ngoku kwanele uyekuphumla
Wena wazikhethela le nkolo
Nkolo yokulwela inkululeko yabamnyama
Usibulisele kooMandela nooSisulu

Ze uthi kubo liyatsh’ ibhayi eMzantsi Afrika
Ukuba bekungenje, Ibiza kubayinkungu nelanga
Tatalahote ziinkosi zam

Facebook Comments

About Author

Grocott's Mail Contributors includes content submitted by members of the public, and public and private institutions and organisations - regular and occasional, expert and citizen, opinion and analysis.

Comments are closed.